¡Así son las OPL! Breves instrucciones para conseguir una mayor autonomía

Más formación equivale a más autonomía; lo que conlleva a que nuestra fábrica sea más eficiente.

Pero... ¿existe alguna manera de ofrecer formación sin “gastar mucho” en formación? 

Euskaraz?

OPL, herramienta clave

Como su nombre indica, las One Point Lessons son documentos con instrucciones visuales que nos muestran los puntos clave de una tarea y cómo realizarlos.

Estas son generados por personas de nuestra empresa con experiencia, y suelen contener alguna imagen o croquis junto con un texto breve. 

Hay que diferenciarlos de un manual de instrucciones: con una OPL  podemos leer de un vistazo cómo hacer la tarea que tenemos entre manos. 

Las podemos clasificar en tres tipos: 

De información: nos indicará información básica y esencial para llevar a cabo una tarea en concreto (cómo limpiar la máquina, hacer algún recambio, cambiar los filtros…). 

De problemas: nos mostrará cómo prevenir la recurrencia de un problema que una equipación en concreto puede tener. 

De mejora: Describirá un método para relizar el trabajo de una manera más eficiente. Normalmente nacen de un Kaizen o algún estudio práctico. 

Con las OPL estamos ganando autonomía.

Nuestros trabajadores y trabajadoras tienen a su alcance pequeñas guías escritas por personas con más experiencia que ya ha solucionado el problema al que se están enfrentando y les explican cómo.  

Con esta transmisión de ideas, estaremos fomentando una cultura de mejora continua. Por un lado, estamos poniendo al alcance de nuestra gente las soluciones que han funcionado en el pasado y, por otro lado, estamos registrando los problemas que nos estamos encontrando y las soluciones que aplicamos. 

Además, su naturaleza sencilla hace que sea un concepto abierto fácil de aplicar en casi cualquier área de nuestra empresa. Por ejemplo, podemos aplicarlas a mantenimiento para mejorar la calidad y la eficacia de los procedimientos: limpieza, lubricación, inspecciones… Ayudarán a garantizar que el trabajo se realiza correctamente, y con esto estaremos reduciendo el tiempo de inactividad de la máquina. 


PRESTAKUNTZA GEHIAGO AUTONOMIA HANDIAGOAREN PAREKOA DA; HORREK GURE FABRIKA ERAGINKORRAGOA IZATEA DAKAR.

Baina... badago prestakuntzan “asko gastatu” gabe prestakuntza eskaintzeko modurik?

OPL, funtsezko tresna

Izenak adierazten duen bezala, One Point Lesson-ak ikusizko jarraibideak dituzten dokumentuak dira, eta zeregin baten funtsezko puntuak eta nola egin erakusten digute.

Esperientzia duten gure enpresako pertsonek sortzen dituzte, eta irudi edo krokisen bat izaten dute testu labur batekin batera.

Jarraibideen eskuliburu batetik bereizi behar dira: HPL batekin, esku artean dugun zeregina nola egin ikus dezakegu.

Hiru motatan sailka ditzakegu:

Informaziokoa: lan jakin bat egiteko oinarrizko eta funtsezko informazioa emango digu (makina nola garbitu, ordezkoren bat egin, iragazkiak aldatu…).

Problemak: ekipamendu jakin batek izan dezakeen arazo baten errepikapena nola saihestu erakutsiko digu.

Hobetzekoa: lana modu eraginkorragoan egiteko metodo bat deskribatuko du. Normalean, Kaizen batetik edo azterketa praktikoren batetik sortzen dira.

OPLekin autonomia irabazten ari gara.

Gure langileek eskura dituzte esperientzia handiagoko pertsonek idatzitako gida txikiak, aurrez aurre duten arazoa konpondu dutenak, eta azaltzen diete nola.

Ideia-transmisio horrekin, etengabe hobetzeko kultura sustatzen ariko gara. Alde batetik, iraganean funtzionatu duten irtenbideak gure esku jartzen ari gara, eta, bestetik, aurkitzen ari garen arazoak eta aplikatzen ditugun irtenbideak erregistratzen ari gara.

Gainera, sinplea denez, kontzeptu irekia da, gure enpresako ia edozein arlotan aplikatzeko erraza. Adibidez, mantentze-lanetarako erabil ditzakegu, prozeduren kalitatea eta eraginkortasuna hobetzeko: garbiketa, lubrifikazioa, ikuskapenak… Lana behar bezala egiten dela bermatzen lagunduko dute, eta, horrela, makinaren jarduerarik gabeko denbora murrizten ariko gara.


CRQS: Controles visuales para afianzar la calidad del producto

Las primeras impresiones son importantes

Definen el valor que el usuario cree que podrá obtener de nuestro producto y el tono que tendrá nuestra marca

Euskaraz?

Os queremos presentar una herramienta sencilla de implementar, aplicable en casi cualquier producto y con una curva de aprendizaje baja.

Los CRQS, Consumer Relevant Quality Standards 

Son controles de calidad centrados en el dominio visual del producto. Se realizan con una frecuencia alta, y nos ayudarán a clasificar las referencias que estamos produciendo como correctas, aptas y no aptas.

Son importantes porque con ellos estaremos asegurando que nuestros productos salen de fábrica cumpliendo con el estándar que sabemos que nuestro cliente demanda

El gran aliado de la digitalización

Digitalizar los CRQS puede ser además una buena manera de romper con ese miedo a la tecnología en la parte más reactiva de nuestra planta. Es muy fácil de implementar y da resultados inmediatos: consiste en coger la caja, ver si está bien, abrirla y mirar los botes para compararlos con el checklist que tenemos.

De esta manera, tendremos una analítica avanzada que nos ayudará a aprender sobre nuestro negocio: ver qué referencia falla, cuándo y cuántas veces para centrar nuestros esfuerzos y corregirla. 


LEHENENGO INPRESIOAK GARRANTZITSUAK DIRA

Erabiltzaileak gure produktuari emango dion balioa eta gure markak izango duen tonua definitzen dituzte

Tresna erraz bat aurkeztu nahi dizuegu, ia edozein produktutan aplika daitekeena eta ikaskuntza-kurba txikia duena.

CRQSak, Consumer Relevant Quality Standards

Produktuaren ikus-eremuan oinarritutako kalitate-kontrolak dira. Maiztasun handiarekin egiten dira, eta sortzen ari garen erreferentziak zuzen, egoki eta ez-egoki gisa sailkatzen lagunduko digute.

Garrantzitsuak dira, haiekin gure produktuak fabrikatik gure bezeroak eskatzen duen estandarra betez ateratzen direla ziurtatuko baitugu, .

Digitalizazioaren aliatu handia

CRQSak digitalizatzea, gainera, gure instalazioaren alderdirik erreaktiboenean teknologiarekiko beldur hori hausteko modu egokia izan daiteke. Oso erraza da inplementatzea eta berehalako emaitzak ematen ditu: kaxa hartu, ondo dagoen ikusi, ireki eta poteak begiratu, daukagun checklistarekin konparatzeko.

Horrela, gure negozioari buruz ikasten lagunduko digun analitika aurreratua izango dugu: zer erreferentzia huts egiten duen, noiz eta zenbat aldiz ikusi gure ahaleginak zentratu eta zuzentzeko.


3 razones por las que deberías digitalizar las averías de tu fábrica

Las averías existen

A mayor o menor escala, siempre vamos a tener alguna situación que no podamos prever, y dónde tendremos el riesgo de sufrir alguna avería.  Es aquí donde entran en juego las pequeñas reparaciones. 

Euskaraz?

Las pequeñas reparaciones son muy importantes, y es que afectan directamente a nuestro estándar de trabajo.  

Normalmente, son reparaciones difíciles de gestionar. La persona operaria puede pensar que no merece la pena o que “lleva demasiado tiempo notificar esta “chorrada”. Y, como es una chorrada, pues ya la repararemos “cuando se pueda”, que muchas veces termina siendo nunca.  

De esta manera, estamos mandando un mensaje a nuestros trabajadores y trabajadoras de que aquello que necesitan para realizar bien su trabajo, no es importante. Como consecuencia, nuestra calidad de producto, seguridad y estándares de cómo trabajamos se verán afectados. 

Digitalizar el reporte y la reparación de estas pequeñas averías es una solución que podemos implementar en poco tiempo y que nos dará grandes resultados

Estos son los beneficios que conseguimos digitalizando los reportes:

Primero, estaremos ganando visibilidad. En la opción analógica dependeremos de hablar con la persona responsable y esperar a ver qué pasa. Si tenemos una alternativa digital, esta solicitud es visible para toda la organización y facilitará la gestión, porque ya no depende de que alguien me cuente qué reparaciones tengo que llevar a cabo. Tengo todas las reparaciones almacenadas, ordenadas y accesibles 24/7.  

Segundo, empoderaremos la voz de la persona. Ahora, de repente, toda la organización es consciente del esfuerzo que hace este operario o, esta operaria, reportando las pequeñas averías que detecta y, al estar compartidas, tenemos una mayor presión pública para llevar a cabo las reparaciones.   

Y, tercero, gobernaremos la ejecución. Además de ser capaces de identificar y medir todas las averías que suceden en nuestra planta, también seremos capaces de medir la calidad de las reparaciones y del tiempo que nos lleva ejecutarlas. 


Matxurak badaude

Eskala handiagoan edo txikiagoan, beti izango dugu aurreikusi ezin dugun egoeraren bat, eta non izango dugu matxuraren bat izateko arriskua.

Konponketa txikiak oso garrantzitsuak dira, gure lan-estandarrari zuzenean eragiten baitiote.

Normalean, kudeatzen zailak diren konponketak izaten dira. Operarioak pentsa dezake ez duela merezi edo “denbora gehiegi darama zorrotada horren berri ematen”. Eta, “zorrotada” bat denez, konponduko dugu “ahal denean”; askotan ez da inoiz izaten.

Horrela, bada, mezu bat bidaltzen diegu gure langileei, beren lana ondo egiteko behar dutena ez dela garrantzitsua adierazteko. Horren ondorioz, gure produktuaren kalitateari, segurtasunari eta lan egiteko moduaren estandarrei eragingo die.

Matxura txiki horien txostena eta konponketa digitalizatzea denbora gutxian ezar dezakegun irtenbidea da, eta emaitza onak emango dizkigu.

Hauek dira erreportajeak digitalizatuz lortzen ditugun onurak:

Lehenik, ikuspena irabaziko dugu. Aukera analogikoan, arduradunarekin hitz egin eta zer gertatzen den ikusi arte itxaron beharko dugu. Aukera digital bat baldin badugu, eskaera hori erakunde osoarentzat ikusgai egongo da eta kudeaketa erraztuko du, dagoeneko ez baitago norbaitek kontatu beharrik zer konponketa egin behar ditudan. Konponketa guztiak biltegiratuta, ordenatuta eta 24/7 eskuragarri ditut.

Bigarrenik, pertsonaren ahotsa ahalduntzen dugu. Orain, bat-batean, erakunde osoa jabetzen da langile horrek, edo langile honek, atzematen dituen matxura txikien berri emanez egiten duen ahaleginaz, eta, partekatuta daudenez, presio publiko handiagoa dugu konponketak egiteko.

Eta, hirugarrenik, betearazpena gobernatuko dugu. Gure lantegian gertatzen diren matxura guztiak identifikatu eta neurtzeko gai izateaz gain, konponketen kalitatea eta horiek egiteko behar dugun denbora neurtzeko gai ere izango gara.


Una solución a la inflación: capturar pérdidas y optimizar costes

Las estadísticas muestran un claro aumento de precios. Constantemente oímos la palabra inflación pero... ¿sabes lo que significa? 🤔

👉 La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo.

Euskaraz?

En resumen, que haya inflación quiere decir que los precios se han “inflado” y que tu dinero cada vez valga menos 💸

Un sector muy afectado es el de las pymes, las cuales se están viendo obligadas a buscar financiación por otras vías 💵

A pesar de esta situación tan negativa… ¿sabías que con nuestra solución software puedes aumentar tu eficiencia hasta un 35%? 🔥

🎯 Registra, busca y encuentra las causas raíces de las averías de tu fábrica


ESTATISTIKEK PREZIOAK NABARMEN IGO DIRELA ERAKUSTEN DUTE. ETENGABE ENTZUTEN DUGU INFLAZIO HITZA, BAINA... BADAKIZU ZER ESAN NAHI DUEN? 🤔

👉 Inflazioa ekonomia bateko ondasun eta zerbitzuen prezioen igoera orokorra da denboraldi batez

Laburbilduz, inflazioak esan nahi du prezioak “puztu” egin direla eta zure diruak gero eta gutxiago balio duela 💸

ETEen sektorea oso kaltetua dago, eta horiek beste bide batzuetatik finantziazioa bilatzera behartuta daude 💵

Egoera hori hain txarra izan arren… badakizu gure software-irtenbidearekin eraginkortasuna %35eraino handitu dezakezula? 🔥

🎯 Erregistratu, bilatu eta aurkitu zure fabrikako matxuren erroak


La seguridad: importancia y 3 claves para que sea parte de tu cultura

Por qué la seguridad es una inversión y puede ayudar a tu empresa

Euskaraz?

Puede que estés pensando que no hace falta preocuparte por la seguridad, porque tu negocio es pequeño; o porque no trabajas en un entorno peligroso. Pero nada más lejos de la realidad.

Invertir en seguridad no sólo no es un gasto, sino que además está demostrado que las empresas con mayores índices de seguridad son más eficientes.

Con los datos en la mano:

  • En España ocurrieron más de 601.123 accidentes laborales en 2011.
  • De estos accidentes, 611 fueron mortales.

Más seguridad = más eficiencia

En 2011, un estudio de Genova demostró que el retorno de la inversión en seguridad es de 5.81 dólares por dólar invertido en la seguridad.

Además, otro estudio publicado en 2010 sobre la industria manufacturera encontró que las 20 empresas líderes en eficiencia tenían un ratio de frecuencia de accidentes laborales de 0.05; 18 veces menor que la media de la industria.  

3 Claves para crear una cultura de seguridad:

  1. Haz que la gente hable: habla de seguridad cada día e intenta que todo el mundo piense en seguridad al menos una vez al día.
  2. Genera un entorno de confianza: es importante que exista una seguridad psicológica en los equipos para que sientan que pueden compartir abiertamente sus inquietudes sobre la seguridad laboral .
  3. Más seguridad significa más calidad: la seguridad marca el estándar de nuestra calidad de trabajo. 

¿Cómo vamos a ser capaces de dar valor a lo que estamos haciendo si no somos capaces de darnos valor a nosotrxs mismxs?


Zergatik segurtasuna inbertsio bat den eta honek zure enpresari nola lagun diezaiokeen

Baliteke segurtasunataz kezkatu behar ez duzula pentsatzen egotea, zure negozioa txikia dela edota ingurune arriskutsu baten lan egiten ez duzulako. Baina hau ez da zuzena.

Segurtasunean inbertitzea gastua ez izateaz gain, frogatuta dago segurtasun-indize handienak dituzten enpresak eraginkorragoak direla ere.

Datuak aurrean izanik:

  • Espainian 601.123 lan istripu gertatu ziren 2011. urtean.
  • Hauetariko 611 hilgarriak izan ziren.

Segurtasun gehiago = efizientzia gehiago

2011. urtean, Genovan eginiko ikerketa batek, segurtasuneko inbertsioaren itzulera hontan inbertitutako dolar bakoitzeko 5.81 dolarrekoa dela frogatu zuen.

Gainera, manufaktura-industriari buruz 2010ean argitaratutako beste azterlan baten arabera, eraginkortasunean lider diren 20 enpresek 0.05eko lan-istripuen maiztasun-ratioa zuten; industriaren batez bestekoa baino 18 aldiz txikiagoa.

Segurtasun-kultura bat sortzeko 3 gako:

  1. Jendeak hitz egin dezala: egunero hitz segurtasunaz, eta saiatu mundu guztiak pentsa dezan segurtasunean gutxienez egunean behin.
  2. Konfidantzazko inguru bat sortu: garrantzitsua da ekipoetan segurtasun psikologikoa egotea, laneko segurtasunari buruz dituzten kezkak argi eta garbi parteka ditzaketela senti ditzaten. .
  3. Segurtasun handiagoak kalitate handiagoa esan nahi du: segurtasunak gure lanaren kalitatearen estandarra ezartzen du.

Nola izango gara egiten arenari balio emateko gai, gure buruei balioa emateko gai ez bagara?


Caso de éxito: implantación de Kaizen

¡Os contamos un caso de éxito de implantación de kaizen gracias a Hodeia!

Vamos a viajar hasta la ciudad de Poznan, en Polonia, donde nuestro cliente ya había hecho intentos pero no terminaba de implementar los Kaizen

Euskaraz?

Cuando comenzó a trabajar con Hodeia, pasó a poder registrar todas las sugerencias de mejora en nuestra plataforma.

¿Cómo?

Todos los Kaizen quedaban registrados, y podían hacer fácilmente un seguimiento cuantitativo y cualitativo de estos para ver cuántos se terminaban llevando a cabo, cuántos eran rechazados, su motivo y su impacto en el resultado de la empresa.

Junto con estos registros, se fomentó la transparencia. Hicieron públicos los nombres de las personas creadoras de los Kaizen y el estado en el que se encontraban, para que toda la fábrica pudiera ver las iniciativas sugeridas y los motivos por las que eran aceptadas o rechazadas.

Como resultado, decidieron añadir los Kaizen como parte de una de las variables del salario, ya que, gracias a nuestra plataforma digital, ahora eran capaces de medir y controlar el impacto de estos sobre el resultado de la empresa

 


Gaur zuekin partekatu nahi dugu Kaizen ezarpenaren kasu arrakastatsu bat!

Poznan hirira, Poloniara, joango gara. Han, gure bezeroak saiakerak egin zituen, baina ez zuen Kaizen sistema ezarri.

Hodeiarekin lanean hasi zenean, hobetzeko iradokizun guztiak erregistratu ahal izan ziren gure plataforman.

Nola?

Orain, Kaizen guztiak erregistratuta geratzen ziren, eta erraz egin zezaketen haien jarraipen kuantitatibo eta kualitatiboa, ikusteko zenbat burutzen ziren, zenbat baztertzen ziren, zergatik eta enpresaren emaitzan zuten eragina.

Erregistro horiekin batera, gardentasuna sustatu zen. Kaizen sortzaileen izenak eta zein egoeratan zeuden jakinarazi zuten, fabrika osoak ikus zitzan iradokitako ekimenak eta zergatik onartu edo baztertu ziren.

Ondorioz, Kaizen direlakoak soldataren aldagai baten zati gisa gehitzea erabaki zuten, gure plataforma digitalari esker, orain gai baitziren horiek enpresaren emaitzan duten eragina neurtu eta kontrolatzeko.

 


Logotipo color Hodeia digital digitalización de empresas

¡Estrenamos canal de youtube!

Estamos muy contentos/as de informaros de que... ¡por fin estrenamos nuestro canal de YouTube! 🥳

En este primer vídeo, a modo de introducción, os explicamos quiénes somos, cuáles son nuestras soluciones y os mostramos algunas de las caras que están detrás del equipo 👀

💡 Llevábamos mucho tiempo queriendo compartir con todos vosotros/as las lecciones que hemos ido aprendiendo durante estos más de 10 años.

Así que ya sabéis, tanto si sois profesionales del sector como si sois gente curiosa con inquietudes sobre la digitalización de mejora continua en multinacionales y pequeña empresa...

➡️ ¡Síguenos!


¡Tenemos nueva oficina!

🥳 ¡Os presentamos nuestras nuevas oficinas!

Euskaraz?

Estamos muy contentos/as de estrenar un nuevo espacio abierto en un entorno flexible y dinámico

Una oficina abierta, sin espacios asignados

Nos ofrece una nueva manera de trabajar: más colaborativa, horizontal, transparente y sin jerarquías.

De esta manera, facilitamos la interacción entre personas, lo que se traduce en mayor comunicación, fomento del conocimiento compartido y aumento de la eficiencia 🙌

¡Os esperamos!

Santiago de Compostela Kalea, 12, 3º C,
48003, Bilbao


🥳 Gure bulego berriak aurkezten dizkizuegu!

Esleitutako espaziorik gabeko bulego

Modu finkoan esleitutako espaziorik gabeko bulego ireki batek lan egiteko modu berri bat eskaintzen digu: lankidetzazkoa, horizontala, gardena eta hierarkiarik gabea.

Horrela, pertsonen arteko elkarreragina errazten dugu, eta horrek komunikazio handiagoa, ezagutza partekatua sustatzea eta eraginkortasuna areagotzea dakar 🙌

Zuen zain gaude!

Santiago de Compostela Kalea, 12, 3º C,
48003, Bilbao


QR síguenos en instagram Hodeia digital

¡Síguenos en Instagram!

Nos alegra comunicaros que #Hodeia ya esta presente en #Instagram 🥳

⏭️ Síguenos para estar informado/a sobre todas nuestras noticias, novedades, conocernos un poquito más... y, ¿por qué no? trabajar juntos 💥

Escanea nuestro código QR desde tu cuenta de Instagram y ¡haznos follow! 🙌

Pozten gaitu #Hodeia Instagramen dagoela jakinarazteak 🥳

⏭️ Jarrai iezaguzu gure albiste eta nobedade guztien berri izateko, elkar pixka bat gehiago ezagutzeko... eta, zergatik ez?
Elkarrekin lan egitea 💥

Eskaneatu gure QR kodea zure instagram kontutik eta egiguzu follow! 🙌


Equipo hodeia digital en la feria Bedigital 2022

Finalizada la feria BeDigital 2022

👋 ¡Hola! ¿Qué tal habéis arrancado la semana?

Nosotros/as estamos haciendo balance de los 5 intensos días de BeDIGITAL: TRANSFORMING INDUSTRY que tuvieron lugar la semana pasada en el BILBAO EXHIBITION CENTRE (BEC).

Durante esta feria, habéis conocido e interactuado con nuestra innovadora solución software #Mairu 🌐 y recibido el kit de supervivencia para que, mientras pensáis si implementarlo, podáis capturar pérdidas de manera manual

Ahora que conocéis la receta del éxito, ¡solo hace falta ponerla en práctica! Descubre Mairu 🚀

¡Muchas gracias a todos/as los que nos habéis visitado en el stand! Nos vemos en próximas ferias 🤗

Recuerda que puedes contactar con nosotros a través de nuestra web, correo electrónico o teléfono:

🖥️ www.hodeia.digital
📧 info@hodeia.digital
☎️ 946 095 854

👋 Kaixo! Zer moduz hasi duzue astea?

Aurreko astean BILBAO EXHIBITION CENTRE (BEC) izan ziren BeDIGITAL: TRANSFORMING INDUSTRY 5 egun gogorren balantzea egiten ari gara.

Azoka honetan, #Mairu 🌐 software soluzio berritzailea ezagutu eta harekin elkarreraginean aritu zarete, eta biziraupen-kita jaso duzue, hura inplementatu ala ez pentsatzen duzuen bitartean, galerak eskuz harrapatzeko aukera izan dezazuen.

Arrakastaren errezeta ezagutzen duzuenez, praktikan jarri besterik ez da egin behar! Ezagutu Mairu 🚀

Eskerrik asko standean bisitatu gaituzuen guztioi! Hurrengo azoketan ikusiko dugu elkar 🤗

Gogoratu gurekin harremanetan jar zaitezkeela gure webgunearen, posta elektronikoaren edo telefonoaren bidez:

🖥️ www.hodeia.digital
📧 info@hodeia.digital
☎️ 946 095 854