En el año 2020, en España se desperdiciaron 1.364 millones de kilos de alimentos.

Según el Fondo Español de Garantía Agraria casi 1,5 millones de personas hoy en día en España necesitan ayuda para llenar la nevera. 

Euskaraz?

En junio de 2022, se aprobó un proyecto de ley que entrará en vigor el 1 de enero de 2023: Ley de desperdicio alimentario. 

¿En qué consiste?

El objetivo de esta ley es una reducción de pérdidas de manera horizontal, esto es, involucrando a todos los agentes que se ven afectados Si empezamos a analizar los datos, sabemos que el 40% de los desperdicios se generan en la parte de la transformación de los alimentos. Tenemos un 15% de desperdicios que pertenecen a la parte de la restauración, un 5% que pertenecen a la distribución de alimentos y otro 40% que pertenece a la parte de la venta al consumidor final. 

Agenda 2030

Este proyecto de ley va a ser pionero en España, aunque hay países vecinos como Francia, Italia, que ya tienen algo instaurado, bastante similar. Pero uno de los objetivos de este proyecto de ley es que está en la Agenda 2030 y os cito textualmente que es lo que lo que pone respecto a esto: “para 2030 hay que reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de la venta al por menor y el consumidor, y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro”.

Adicionalmente, el Parlamento Europeo se ha puesto como dos metas en cuanto al tema de la reducción. Una de ellas es que para el año 2025 quiere reducirlo en un 25% y para el año 2030 en un 50%.

Es una ley que afecta de manera horizontal a todos los agentes involucrados.

Jerarquía de prioridades

Lo primero que tenemos que hacer si nos encontramos con pérdidas de alimento, es intentar destinar estas pérdidas a la donación a otro tipo o a alguna organización que trabaje con personas. 

Lo segundo que tenemos que hacer será una transformación en otro producto diferente, pero que también sea apto para consumo humano.

Si no podemos hacer ninguna de estas dos acciones, la tercera prioridad sería predestinar estos alimentos a la alimentación animal.

La cuarta prioridad sería utilizar este alimento como un producto para la industria.

Y por último tendríamos utilizar estas pérdidas o direccionar a que generen compost o a que estén dedicadas a la conversión en energía. 

Sanciones

– Leve: no aplicar la jerarquía de prioridades y la multa sería de hasta 2.000 €.

– Grave: no contar con un plan de desperdicio estando obligado a tenerlo. Multa de hasta 65.000 €.

– Muy grave: no cumplir con lo mencionado anteriormente. Multa de hasta 500.000 €.


2020an, Espainian 1.364 milioi kilo janari alferrik galdu ziren.

Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsaren arabera, gaur egun Espainian ia 1,5 milioi pertsonak behar dute laguntza hozkailua betetzeko.

2022ko ekainean, lege-proiektu bat onartu zen, eta 2023ko urtarrilaren 1ean hartuko du indarra: Elikagai-hondakinen legea.

Zertan datza?

Lege honen helburua galerak modu horizontalean gutxitzea da, hau da, kaltetutako agente guztiak tartean sartuz. Datuak aztertzen hasten bagara, badakigu hondakinen %40 elikagaien eraldaketan sortzen dela. Hondakinen %15 lehengoratzearen zatikoak dira, %5 elikagaien banaketakoak eta %40 azken kontsumitzaileari saldutakoak.

Agenda 2030

Lege-proiektu hori aitzindaria izango da Espainian, nahiz eta inguruko herrialde batzuek, hala nola Frantziak eta Italiak, badute zerbait ezarria, nahiko antzekoa. Baina lege-proiektu honen helburuetako bat da Agenda 2030ean dagoela, eta hitzez hitz esaten dizuet horri buruz jartzen duena: “2030erako erdira murriztu behar da txikizkako salmentari eta kontsumitzaileari dagokien biztanleko elikagai-galera, eta murriztu egin behar da ekoizpen- eta hornikuntza-kateetan elikagai-galera”.

Horrez gain, Europako Parlamentuak bi helburu ezarri ditu murrizketaren gaiari dagokionez. Horietako bat da 2025erako %25 murriztu nahi duela eta 2030erako %50.

Parte hartzen duten eragile guztiei modu horizontalean eragiten dien legea da.

Lehentasunen hierarkia

Elikagaiak galtzen baditugu, lehenik eta behin, galera horiek beste era batera edo pertsonekin lan egiten duen erakunderen batera eramaten saiatu behar dugu.

Bigarren gauza beste produktu bat bihurtzea izango da, baina giza kontsumorako ere egokia.

Bi ekintza horietako bakar bat ere ezin badugu egin, hirugarren lehentasuna izango litzateke elikagai horiek animalien elikadurari aurrearreta jartzea.

Laugarren lehentasuna izango litzateke elikagai hori industriarako produktu gisa erabiltzea.

Azkenik, galera horiek konposta egitera edo energia bihurtzera bideratu beharko genituzke.

Zehapenak

– Arina: lehentasunen hierarkia ez aplikatzea eta isuna 2.000 €-rainokoa izango litzateke.

– Larria: hondakinak botatzeko planik ez izatea eta nahitaez eduki behar izatea. 65.000 eurorainoko isuna.

– Oso larria: goian aipatutakoa ez betetzea. 500.000 €-rainoko isuna.